Return to site

การดำเนินการผลิตวิดีโอโฆษณา part1

บทความนี้จะอธิบายกระบวนการโดยทั่วไปในการผลิตวิดีโอโฆษณา

[ขั้นตอนและกระบวนการ]

  • กำหนดวัตถุประสงค์
  • กำหนด KPI (ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน)
  • วางแผนและออกแบบการจัดทำวิดิโอและแผนการโพสต์วิดีโอ
  • กำหนดลักษณะวิดีโอ
  • วางแผนและออกแบบรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วน
  • ติดตามผล และปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้เหมาะสม

1. กำหนดวัตถุประสงค์

ในการจัดทำโฆษณารวมถึงการจัดทำวิดีโอโฆษณา จำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ว่าต้องการทำสิ่งนั้นเพื่ออะไร โดยทั่วไปสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น Attention เพื่อให้ผู้ชมรู้จักสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ และพิจารณาที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้อาจมีวัตถุประสงค์อย่าง Community Making มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ผู้บริโภคเพื่อสร้างพื้นที่บนโซเชียล ในการจัดทำโฆษณาต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมดังนี้

2. กำหนด KPI และเป้าหมาย

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วจะต้องกำหนด KPI เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ตัวอย่างเช่นตั้งค่า KPI ของวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 Attention

Reach : จำนวนคนที่เห็นโพสต์

Views : จำนวนคนที่เข้าชม

 

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

การตระหนักถึงแบรนด์ (Brand Awareness)

อัตราการจดจำโฆษณาได้ (Recall Rate)

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วจะต้องกำหนด KPI เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ตัวอย่างเช่นตั้งค่า KPI ของวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 Attention

Reach : จำนวนคนที่เห็นโพสต์

Views : จำนวนคนที่เข้าชม

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

การตระหนักถึงแบรนด์ (Brand Awareness)

อัตราการจดจำโฆษณาได้ (Recall Rate)

2.1 Attention

Reach : จำนวนคนที่เห็นโพสต์

Views : จำนวนคนที่เข้าชม

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

การตระหนักถึงแบรนด์ (Brand Awareness)

อัตราการจดจำโฆษณาได้ (Recall Rate)

2.2 Interest

จำนวนผู้รับชมจนจบ

จำนวนไลค์

จำนวนแชร์

จำนวนคอมเมนท์

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

ระดับความพึงพอใจในแบรนด์ (Brand Preference)

ระดับความสนใจในแบรนด์ (Brand Interested)

2.3 Action

จำนวนครั้งในการคลิกลิงค์

จำนวนครั้งการติดต่อสอบถาม

ยอดขาย

2.4 Community Making

จำนวนผู้ติดตาม (Follower)

จำนวนผู้ที่สนใจ (Fan Club)

หากตั้งค่าเป้าหมายที่สามารถตรวจวัดได้รวมถึงกำหนดขอบเขตหรือระยะเวลาอย่างเป็นรูปธรรมโดยการคาดการณ์ จะสามารถดำเนินการในลำดับถัดไปได้อย่างรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น ในการตั้งค่าเป้าหมายอาจใช้กรณีตัวอย่างจากบริษัทอื่นเป็นมาตรฐานก็ได้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในวงการของ MoveAsia เราสามารถนำเสนอมาตรฐานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดได้

3. วางแผนและออกแบบการจัดทำวิดิโอและแผนการโพสต์วิดิโอ

วางแผนการสร้างวิดีโอสำเพื่อโปรโมทให้บรรลุ KPI และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น สำหรับ Community Making ในกรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม(follower) หากปล่อยเนื้อหาหรือคอนเทนท์เพียง 1 ครั้งจะได้ผลในวงจำกัด ดังนั้นควรวางแผนที่สามารถนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนไว้ล่วงหน้า กรณีเพื่อจับกลุ่มผู้ติดตาม(follower) โดยแนะนำให้โพสต์คอนเทนท์มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ในขณะที่การได้มาซึ่งยอดชมเพื่อ Attention หรือยอด Like เพื่อความสนใจนั้น การสร้างคอนเทน์ที่หลากหลายและโพสต์อย่างต่อเนื่องจะทำให้สามารถขยายการ Attention หรือ ความสนใจ หรือ ความชอบที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Interest) ได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถทำการ Optimize (การเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวต่อไปภายหลัง)ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังควรกำหนดสื่อที่จะโพสต์โฆษณาด้วย ในระยะหลัง Facebook เป็นสื่อที่สามารถรับชมได้ง่าย แต่ก็อาจพิจารณาการใช้สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท YouTube หรือ Instagram เป็นต้น

ความยุ่งหรือรีบเร่งในการทำงานแต่ละวันอาจทำให้การโพสต์ล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการสร้างเลยก็เป็นได้ ดังนั้นแม้จะเป็นเพียงการคาดการณ์ แต่ควรกำหนดตารางการจัดทำและการโพสต์ไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในการโฆษณา

ต้องการปรึกษาด้านการทำวิดีโอโฆษณา เชิญติดต่อ MoveAsia

URL: www.th.moveasia.co

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly